Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät.

Koulussa oppilaan ensisijaisia auttajia ovat luokanopettaja/luokanvalvoja ja muut opettajat, jotka yhteistyössä neuvotellen oppilaan ja huoltajien kanssa suunnittelevat ja toteuttavat sovitusti tarvittavia tukitoimia.

Tarvittaessa tehdään yhteistyötä koulun muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa.

PIENIKIN HUOLI ON TÄRKEÄ!

 

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) astui voimaan 1.8.2014. Lain voimaantulo muuttaa koulujen oppilashuollon käytänteitä ennalta ehkäisevämpään ja yhteisöllisempään suuntaan.

Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykki­sestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen.

Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea.

Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suo­jata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

 

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisen oppilashuollon keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Yhteisöllistä oppilashuoltoa johtaa rehtori. Toteuttavaan ryhmään kuuluu sekä opetushenkilöstöä että oppilashuollon palveluiden edustajia (kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi) ja tarvittaessa muita yhteistyötahoja. Yhteisöllisen oppilashuollon kokouksissa ei käsitellä yksittäisen oppilaan asioita.

 

Yksilökohtainen oppilashuolto

Mikäli yksittäinen oppilas tarvitsee oppilashuollollista apua, voidaan tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi koota asiantuntijaryhmä. Asiantuntijaryhmän kokoaminen edellyttää oppilaan tai huoltajan suostumusta. Ryhmän kokoaa se koulun työntekijä, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Opetushenkilöstöllä on velvollisuus ohjata oppilasta (huoltajaa) oppilashuollon palvelujen piiriin. Yksilökohtaista oppilashuoltoa ovat koulukuraattorin, koulupsykologin ja kouluterveydenhuollon palvelut, jotka ovat vapaaehtoisia.

 

Pedagoginen oppilashuolto

Pedagoginen oppilashuolto ja pedagoginen tuki kuuluvat kaikille oppilaille. Pedagogisen tuen tarvetta koordinoi koulussa pedagogisen tuen tiimi. Oppimisen tuki on koulun opetushenkilöstön antamaa yksilöllistä tukea lapselle tai nuorelle (esim. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus). Oppimisen kolmiportaisella tuella (yleinen, tehostettu ja erityinen tuki) edistetään oppimista ja tuetaan oppilaan opiskelua.

Yksittäisen oppilaan tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat oppilas, huoltajat, koulun opetushenkilöstö ja tarvittaessa pedagogisen tuen tiimin jäsenet sekä oppilashuollon asiantuntijat